Lukio

Lukion kustannusohjelmamme sisältää laajan tuotannon luonnontieteisiin, kieliin ja humanistis-yhteiskunnallisiin oppiaineisiin. e-Opin lukio-oppikirjat ovat laadukkaita, mutta myös hinnaltaan kilpailukykyisiä. Lukiokirjoissa erityisen pidetty ominaisuus on kirjojen elinikäinen lisenssi.

Suomen ensimmäinen e-oppikirjasarja Symbioosi uudistaa biologian opiskelun ja opetuksen. Se tukee TVT:n hyödyntämistä ja yhdistää perinteiseen vahvaan aineosaamiseen uusimman ainedidaktisen tutkimustiedon.

Grammar Capital on sähköinen englannin kielioppikirja. Se sisältää kielioppisäännöt ja paljon koneentarkastamia tehtäviä sekä sullisia paritehtäviä. Opettajalle on tarjolla kattava koepaketti. Kirjan ovat kirjoittaneet kokeneet oppikirjailijat Julie ja Riitta Silk.

¿Hablas español? -sarja vie espanjan kielen ja kulttuurin opiskelun sähköiseen maailmaan. Kirjat sisältävät paljon tehtäviä, kuunteluja ja ääntämisharjoituksia. Visuaalinen ja oivaltava aineisto on motivoivaa ja hauskaa.

eFilosofia-sarja tarjoaa uuden ja ajanmukaisen lähestymistavan filosofian perusteisiin. Teokset tuovat esille tuoreita näkökulmia filosofiaan ja valottavat filosofian merkitystä käytännön elämän kannalta. Kirjat mahdollistavat edelleen klassikkojen käytön opetuksessa, mutta pääpaino on elävissä filosofeissa ja muidenkin alojen ajattelijoissa. Sarja sisältää myös runsaan valikoiman asiantuntijoiden videohaastatteluja ja keskusteluja filosofian eri osa-alueilta.

Resonanssi on fysiikan digikirjasarja, joka esittelee fysiikan keskeiset teoriat ja menetelmät käyttäen apuna videoita, simulaatioita sekä selventäviä esimerkkejä. Sarjan ote on hyvin tutkimuksellinen ja fysiikan luonne kokeellisena tieteenä korostuu.

ePookki on kattava kirjasarja lukion historian opiskeluun. ePookki uudistuu uuteen opetussuunnitelmaan aiempaa mediarikkaampana ja monipuolisella tehtävistöllä.

Orbitaali on sähköinen kemian kirjasarja. Orbitaali tukee kokeellista työskentelyä ja yhteisöllistä kemian oppimista. Kirjat on kirjoitettu tiiviiisti ja asiat on esitetty visuaalisesti. Oppimista tuetaan monipuolisesti kemian TVT:n avulla ja tehtävistö valmentaa uuteen sähköiseen YO-kokeeseen.

Tellus tuo maantieteen opiskelun uudelle aikakaudelle: Aineistot ovat reaaliaikaisia ja tehtäviä tehdään sähköisesti. Maantiede on e-kirjassa nykyaikainen, tässä hetkessä oleva oppiaine. Nykyaikaisen ja interaktiivisen e-kirjan avulla on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa uuden opetussuunnitelman tavoitteet!

e-Opin lukiomatematiikan kirjat johdattavat matematiikan kiinnostavaan maailmaan ja pyrkivät herättämään kiinnostusta matematiikan opiskeluun. Vaiheittaiset esimerkit, videot, havainnollistavat sovelmat ja erilaiset tehtävät pyrkivät helpottamaan opiskelun eriyttämistä ja tukemaan eritasoisten opiskelijoiden matemaattisten taitojen karttumista.

ePsykologia on Opintoverkon kustantama oppikirjasarja, josta e-Oppi on julkaissut sähköisen version Peda.netiin. Julkaisimme syksyksi 2016 sarjan ensimmäisen osan sähköisenä versiona.

Aujourd’hui on lukion ranskan oppikirja kurssille RAB31. Pääpaino on kieleen tutustumisessa ja ymmärtämisessä. Tekstit ovat tyyliltään mahdollisimman vähän helpotettuja. Tavoitteena on, että opiskelija oppisi ymmärtämään nykyranskaa. Siihen myös kirjan nimi Aujourd’hui (tänään) viittaa!

Grip chansen! –sarja on lukion ruotsin B-oppimäärälle suunnattu oppimateriaalikokonaisuus. Teosten sisällöt noudattavat vuoden 2015 opetussuunnitelmaa tuoden esille arkielämän tilanteita kodin ja koulun piiristä työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kestävään kehitykseen sekä globalisoituneen maailman erilaisiin ilmiöihin.

e-Opin A-saksan Unter uns -oppikirjasarjaa aletaan julkaista syksyllä 2018. Lisäksi e-Opilla on Saksan eKielioppi, joka sisältää selityksiä ja harjoituksia saksan kielioppiin ja soveltuu kaikille saksan kielen opiskelijoille.

Vita on uudenlainen terveystiedon oppikirjasarja. Vitan käyttäjä liikkuu saumattomasti oppikirjan tekstien ja tehtävien sekä internetin tietovarantojen välillä. Kirja hyödyntää viimeisintä tarjolla olevaa tutkimustietoa ja harjaannuttaa opiskelijoita kriittiseen tiedon hakuun ja arviointiin.

BITTI-sarja antaa lukiolaiselle työkalut menestyä uudistuvassa sähköisessä ylioppilaskokeessa. BITTI-sarjan teokset opettavat tarvittavat tietotekniset taidot, kuten toimisto-ohjelmistojen, vektorigrafiikan sekä kuvankäsittelyn perusteet.

eUskonto on Opintoverkon kustantama oppikirjasarja, josta e-Oppi on julkaissut sähköisen version Peda.netiin. Sarjasta on julkaistu kaksi osaa.

Yhteiskuntaoppi-sarja vie lukijan syvälle Suomen valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Kirjojen avulla tulevat tutuiksi yhteiskunnan perusrakenteet, vallankäyttö sekä vaikuttamismahdollisuudet. Oppimateriaalin esimerkeissä on hyödynnetty ajankohtaisia tapahtumia, joita vasten yhteiskunnallisia kysymyksiä voidaan peilata.

Verkko-kirjasarja on sähköinen oppimateriaalikokonaisuus, joka tukee vuorovaikutteista, osallistavaa ja yhteisöllistä oppimista. Kirja ohjaa opetusryhmää työskentelemään sekä yksin että ryhmässä. Tavoitteena on, että itsenäistä tiedonhakua tehdään ennen kaikkea kotona ja tunneilla keskitytään syventämään tietoa yhdessä muiden kanssa sekä harjoittelemaan taitoja.