Näkökulma: Oppimisen hallintajärjestelmistä kohti oppijoiden itseohjautuvuutta ja parempia e-oppimateriaaleja

Aloitetaan pohdinta määrittelemällä tarkastelun kohteena oleva käsite LMS:

Oppimisen hallintajärjestelmä (engl. learning management system, LMS) tarkoittaa ohjelmistoa, jolla voidaan hallita, dokumentoida, seurata ja raportoida kurssien, e-oppimisen sekä oppisisällön käyttöä oppimisprosessin aikana.” (Wikipedia – Oppimisen hallintajärjestelmä)

Määritelmä on erinomainen, mutta täsmennetään vielä määritelmän verbejä:

 • Hallita tarkoittaa käytännön tasolla aineiston jakamista ja tehtävien palautuskansiota.
 • Dokumentoinnilla tarkoitetaan a) muutoslokien syntymistä ja b) aineiston paketoimista zip-tiedostoon, joka voidaan tallentaa turvalliseen paikkaan.
 • Seurata tarkoittaa oppijan etenemisseurantaa.
 • Raportointi tarkoittaa erilaisten yhteenvetojen tulostamista. Raportointi voi kohdistua esim. aktiivisuuteen, arvosanoihin ja tuloksiin.

Maailmalla johtavia LMS-alustojen toimittajia ovat olleet Blackboard, Moodle ja Desire2Learn. On odotettu, että LMS:t parantaisivat oppimistuloksia, ja että TVT-taidot kehittyisivät. Näin ei ole käynyt, vaan LMS-järjestelmät ovat jääneet materiaalien jakokanavan tasolle. Tarvitaan muutosta.

Muutosajatuksia maailmalta

1. E-oppimisen muutos

eLearning industryn blogissa Kasper Spiro olettaa blogissaan, että LMS-työkalujen merkitys tulee vähenemään, ja että e-oppiminen tulee siirtymään enemmän oppijan vastuulle. Spiro ennustaa muutoksen tapahtuvan seuraavan 5 vuoden aikana.

Hänen mukaansa uudistuminen muuttaa e-oppimisen kenttää seuraavasti:

 1. Itseohjautuva oppiminen korostuu.
 2. Oppimiseen voi päästä monella eri tavalla.
 3. Opettaja ei tee kursseja, vaan opettaja kuratoi materiaalia oppijoille sopivaan muotoon. Opettajista tulee siten enemmän ohjaajia ja materiaalien kuratoijia.
 4. Oppijat haluavat oppia ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.
 5. Koska tietoa on saatavilla paljon ja esimerkiksi Microlearning- ja MOOC (massive open online couse) -tarjonta kasvaa, opettajien ja oppilaitosten pitää pystyä tarjoamaan opintopaketteja, jotka soveltuvat omille opiskelijoille ja joita voidaan muokata ja parantaa helposti.

2. Micro-learning

Sahana Chattopadhyay taas visioi artikkelissaan From Courses to Micro-Learning, että e-lyhytkurssit (microlearning) yleistyvät. E-mikrokurssit ovat pieniä opintokokonaisuuksia, jotka kestävät vähän aikaa ja keskittyvät vain pienen aihealueen käsittelyyn.

3. Big Data

Big datalla tarkoitetaan suurten ja järjestelemättömien tietomäärien keräämistä, varastoimista, analysointia ja visualisoimista. Titus Dalisayn mukaan siitä voitaisiin saada mielettömiä uusia mahdollisuuksia opetukselle ja oppimiselle

Big datasta voidaan louhia lähes reaaliaikaisesti tietoa, miten asia on opittu. Tämä tieto auttaa opettajaa ymmärtämään oppijaa, oppijaa ymmärtämään oppimista ja oppimateriaalien laatijoita ymmärtämään oppijan ja materiaalin välistä kommunikaatiota.

Pohdintaa

e-Oppi Oy tuottaa e-materiaaleja, joita opettajat voivat halutessaan muokata eli kuratoida.

e-Opin yhteistyötahojen, Mobie/OnEdu ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos/uusittu Peda.net-palvelu, oppimisympäristöt mahdollistavat materiaalien kuratoinnin vaikka kesken oppitunnin. Ympäristöt mahdollistavat myös erilaiset etenemisreitit oppimisessa. Keskeisenä ajatuksena on antaa e-Opin asiakkaille parempia järjestelmiä ja parempia työkaluja oppimisen tukemiseen. Myös big data ja sen louhiminen kiinnostaa meitä erittäin paljon.

e-Oppi on aloittanut Tekes-hankkeen “Oppimistuloksia parantavat e-oppimateriaalit”. Hankkeessa on tavoitteena löytää sellaisia oppimisympäristöissä toimivia vuorovaikutteisia elementtejä, jotka auttaisivat oppijaa etenemään oppimisessa. Tavoitteena on tuottaa e-materiaaleja, jotka auttavat opettajaa työssään ja päästä tavoitteeseen “Miten koulussa voidaan kehittää korkeamman tason oppimista”.

Kirjoittajat

 1. FT, MBA Simo Veistola, toimitusjohtaja, e-Oppi Oy
 2. FT Johannes Pernaa, kehittämispäällikkö, e-Oppi Oy

Lisätietoa

Lähteet

Kasper Spiro: 5 eLearning Trends Leading to the End of the Learning Management System.

Sahana Chattopadhyay:  From Courses to Micro-Learning

Titus Dalisay: Big Data in Education: Big Potential or Big Mistake?

Justus Mutanen: Miten koulussa voidaan kehittää korkeamman tason oppimista?