Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat valmistuneet

Pari päivää ennen jouluaattoa 2014, opetushallitus julkisti perusopetuksen uuden opetussuunnitelman perusteet (OPS). Nyt voivat koulujen ja kuntien opetushenkilöstöt tehdä uuteen OPS:n pohjautuvia paikallisia opetussuunnitelmia. Myös kustantajat voivat alkaa kustantamaan uuden OPS:n mukaisia oppimateriaaleja. Uusien OPS:n käyttöönotto etenee vaiheittain ensi syksystä (1.8.2016) alkaen, mutta e-Oppi on valmistautunut uusiin OPS:n jo vuosien ajan.

aikataulu_pelk

Esittelen tässä artikkelissa uuden OPS:n arvoperustan, oppimiskäsityksen, toimintakulttuurin avainsanat ja tavoitteet. Samalla pohdin, miten ne otetaan huomioon e-Opin oppimateriaaleissa.

Arvoperusta

Uuden OPS:n arvoperusta on tiivistetty neljään kohtaan, jotka ohjaavat paikallisten OPS:ien arvojen määritysperusteita. Uuden OPS:n keskeiset arvot ovat:

 1. Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
 2. Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
 3. Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
 4. Kestävän elämäntavan välttämättömyys

e-Opin e-oppimateriaalit ovat muokattavia. Kirjat myydään oppilaalle elinikäisellä lisenssillä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas voi muokata teoksestaan yksilöllisen ja ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on sovitettu täydellisesti kyseisen oppijan oppimistarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Materiaalit toimivat kaikilla päätelaitteilla, mikä tukee teknologista tasa-arvoa. Myös e-kirja itsessään on kestävää kestävää kehitystä tukeva valinta.

Oppimiskäsitys

Uusi OPS on rakennettu oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilas oppisi asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.

e-Opin materiaalien muokattavuus tukee tätä oppimiskäsitystä täydellisesti. Oppimateriaaleissa kannustetaan oppilasta aktiiviseen tiedonhankintaan ja -tuottamiseen. Elinikäisellä lisenssillä myytävä muokattava materiaali tarkastelee oppimista elinikäisenä oppiaineiden rajat ylittävänä prosessina.

Toimintakulttuuri

Yksi tärkeä tavoitteiden rakennuspalikka uudessa OPS:a on toimintakulttuurin rakentaminen. Toimintakulttuurin avainsanoja ovat:

 • Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
 • Hyvinvointi ja turvallinen arki
 • Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
 • Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
 • Osallisuus ja demokraattinen toiminta
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

e-Opin materiaalit mahdollistavat toimintakulttuurin kehittämistä monipuolisesti. Muun muassa etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on mainittu omana kohtanaan, joka on e-opin teoksissa sisään rakennettuna.

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet

Ja lopulta päästään tavoitteiden määrittämiseen, jotka ohjaavat työskentelyä sitten käytännön tasolla. Arvoista, oppimiskäsityksestä ja toimintakulttuurista on nostettu OPS:n valtakunnalliset tavoitteet, joita ovat kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, laajan yleissivistyksen mahdollistavat tarpeelliset tiedot ja taidot sekä sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen. Konkreettisten tavoitteiden avulla pyritään saavuttamaan laaja-alaista osaamista, joka on jaettu 7 alakohtaan:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Opetuksen eheyttäminen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu

Uuden OPS:n suurimpana käsitetason uudistuksena on esitelty opetuksen eheyttäminen, jota toteutetaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien (OK) avulla. Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Opetuksen järjestäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään toimintakulttuurin periaatteita.

Alla kuvassa on visualisoitu miten arvot ja oppimiskäsitys osana paikallista toimintakulttuuria mahdollistavat OK-suunnittelun. Kuvassa esimerkkinä biolgian, kemian ja kotitalouden yhdistävä OK. Mainittakoon tässä yhteydessä, että e-Oppi kustantaa Eheyttävän opetuksen -sarjaa, jossa julkaistiin viime vuonna molekyyligastronomiaa opetuksessa käsittelevä teos.

OK

Pohdintaa

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. TVT on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaistuotteen luovaa toimintaa.

e-Opin sähköiset materiaalit ovat hyvä ratkaisu uuden OPS:n tavoitteiden saavuttamiseen. Meidän sähköiset, muokattavat ja vuorovaikutteiset, kustannuksiltaan edulliset elinikäiset oppimateriaalit mahdollistavat suunnitelmallisen siirtymisen kohti uusia opetussuunnitelmia.  Olemme kustantaneet jo vuosia uuden opetussuunnitelman tieto- ja taitovaatimusten, arvoperustan, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin mukaisia oppimateriaaleja. Materiaaliemme avainasioita ovat monipuolisuus, vuorovaikutteisuus sekä  mahdollisuus kunta-, koulu- ja opettajakohtaisiin toteutuksiin. Tutustu e-Opin perusopetuksen materiaaleihin tästä.

Lopuksi: Paikallinen opetussuunnitelmatyö

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Lukuvuosisuunnitelmat tarkentavat opetusssuunnitelmaa. Nyt kuntien tehtävä on päättää tehdäänkö esimerkiksi koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja miten huoltajat ja oppilaat otetaan mukaan ops-työhön. Lisäksi muun muassa arviointi, henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, valinnaisten aineiden toteuttamisen suunnitelma teettävät paljon työtä paikallisesti.

e-Oppi järjestää koulutusta miten uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön kouluissa – kutsu e-Oppi kouluusi, info@e-oppi.fi!

Myös yhteistyökumppanimme Peda.net tukee aktiivisesti uuden OPS:n kehittämistyötä tarjoamalla kehittämiseen helppokäyttöisen kehittämisympäristön. Lue lisää aiheesta tästä.

Liitteet ja lähteet

Kirjoittaja

e-Opin toimitusjohtaja Simo Veistola on osallistunut paikallisten opetussuunnitelmien tekemiseen 1990-luvulta alkaen ja OPS:n mukaisten oppimateriaalien tekoon jo 15 vuoden ajan.

1 kommentti

Kommentointi ei ole käytössä.